Likabehandlingsplan

Syfte

Styrelsen har tagit initiativ till att skapa en likabehandlingsplan för klubben. Syftet och vårt mål är att alla som direkt eller indirekt medverkar i föreningens verksamhet (aktiva, instruktörer, föräldrar etc.) ska känna trygghet och gemenskap. Föreningen ska vara fri från diskriminering och kränkande behandling. 

Vi vill att alla i föreningen ska känna sig välkomna, trygga och sedda. Det ska vara trevlig och roligt att komma till Älvsjö Ju-jutsuklubb. Våra elever och deras föräldrar ska ha kännedom om vår likabehandlingsplan.

Förebyggande arbete

Alla inblandade i föreningen, medlemmar, målsmän och ledare ska vara medvetna om likabehandlingsplanen. Nya medlemmar ska enkelt kunna ta del av planen. Likabehandlingsplanen ska finnas tillgänglig på föreningens hemsida och i dojon.

Både män och kvinnor bör vara representerade i styrelsen. Valberedningen ska aktivt söka efter och uppmuntra sökande som tillhör det underrepresenterade könet att delta i styrelsearbetet.

Rutiner vid kränkande behandling

Om någon inom klubben blir utsatt för diskriminering, trakasserier eller liknande kränkande behandling så ska händelsen anmälas till styrelsen. Vem som helst kan anmäla ett missförhållande till styrelsen som skyndsamt ska påbörja utredningen. 

Styrelsens ansvar är att utreda händelsen, påtala och informera om denna likabehandlingsplan samt rikta tillsägelse och föra diskussion med berörda. I de fall den/de berörda är under 18 år vidtalas även målsman. Vid upprepning kan styrelsen besluta om avstängning och/eller uteslutning från föreningens verksamhet.

Översyn

Likabehandlingsplanen är ett levande dokument och ska fortlöpande ses över och vid behov revideras.

Styrelsens ansvar

Styrelsen har ett informationsansvar till alla medlemmar angående föreningens likabehandlingsplan. Styrelsen har det yttersta ansvaret att se till att likabehandlingsplanen efterlevs.