130305 – Kallelse till årsmöte


Posted on mars 5th, by admin in Written Articles. No Comments

ÄLVSJÖ JU-JUTSUKLUBBS ÅRSMÖTE 2013

Datum: Söndagen den 24 mars
Tid: 13:00
Plats: Dojon, Götlundagatan 10

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Vad årsmötet beslutar om ser du på dagordningen här nedan. Rösträtt har alla klubbmedlemmar, även stödmedlemmar, som har betalat terminsavgiften och fyller minst 14 år i år. Vi vill också bjuda in föräldrarna att delta i den demokratiska processen kring barnens idrottsliga verksamhet även om de inte har rösträtt.

Förutom att gå igenom vad som hänt och besluta om framtiden så ger årsmötet dig en chans att träffa andra i klubben och kunna fika och få lite mer insyn i vad klubben gör och hur den fungerar. Årsmötet brukar ta drygt en timme men ingen vet hur länge vi vill fika och snacka efteråt.

Som vanligt bjuder klubben på våfflor.

Årsberättelsen för 2012 (inklusive verksamhets-, förvaltnings- och revisionsberättelsen), förslag på verksamhetsplan och budget för 2013 samt styrelsens förslag och inkomna motioner finns i dojon senast en vecka före mötet.

Dagordning
 1. Mötet öppnas
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av mötesordförande
 6. Val av mötessekreterare
 7. Val av två protokolljusterare, att jämte mötesordföranden justera protokollet, tillika rösträknare
 8. Föredragande och godkännande av verksamhetsberättelsen
 9. Föredragande och godkännande av förvaltningsberättelsen
 10. Föredragande av revisionsberättelsen
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 12. Styrelsens förslag, propositioner (inga)
 13. Motioner (inga)
 14. Fastställande av verksamhetsplan för verksamhetsåret 2013
 15. Fastställande av medlems- och träningsavgifter för verksamhetsåret 2013, fr.o.m. hösten (inga ändringar föreslagna)
 16. Fastställande av budget för verksamhetsåret 2013
 17. Val av föreningens ordförande för en tid av ett år
 18. Val av föreningens vice ordförande för en tid av ett år
 19. Val av föreningens sekreterare för en tid av ett år
 20. Val av föreningens kassör för en tid av ett år
 21. Val av föreningens övriga styrelseledamöter för en tid av ett år
 22. Val av föreningens styrelsesuppleanter, med för dem fastställd turordning, för en tid av ett år
 23. Val av föreningens revisor och revisorssuppleant för en tid av ett år
 24. Val av ledamöter i valberedningen, av vilka en fastställs till sammankallande, för en tid av ett år
 25. Beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud)
 26. Övriga frågor
 27. Mötet avslutas
Lämna ett svar